Tên bài báo:

Experimental and Numerical Investigations of Punching Shear Behavior of FRCM-Strengthened Two-Way RC Slabs
Tác giả:
Lê Nguyên Khương
Tham gia cùng:
Cao Minh Quyền
Tạp chí:
Journal of Composites for Construction
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Experimental and Numerical Investigations of Punching Shear Behavior of FRCM-Strengthened Two-Way RC Slabs
Thông tin tác giả
Lê Nguyên Khương

Lê Nguyên Khương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học