Tên bài báo:

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Tác giả:
Nguyễn Thị Hạnh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 72 đến trang 76
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Tiến sĩ kinh tế

Lý lịch khoa học