Tên bài báo:

Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors
Tác giả:
Nguyễn Thành Vinh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Sensor and Actuators A, 331 (2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 9
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensorsEffect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensorsEffect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors

Từ khóa:

Effect
Thông tin tác giả
Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học