Tên bài báo:

Large Deflection Bending Analysis of FG-GPLRC Doubly Curved Thin Shallow Shells Stiffened by Oblique Stiffeners
Tác giả:
Cao Văn Đoàn
Tham gia cùng:
Vũ Hoài Nam
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 351 đến trang 360
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Large Deflection Bending Analysis of FG-GPLRC Doubly Curved Thin Shallow Shells Stiffened by Oblique StiffenersLarge Deflection Bending Analysis of FG-GPLRC Doubly Curved Thin Shallow Shells Stiffened by Oblique StiffenersLarge Deflection Bending Analysis of FG-GPLRC Doubly Curved Thin Shallow Shells Stiffened by Oblique Stiffeners

Từ khóa:

Large Deflection Bending Analysis of FG-GPLRC Doubly Curved Thin Shallow Shells Stiffened by Oblique Stiffeners
Thông tin tác giả
Cao Văn Đoàn

Cao Văn Đoàn

Thạc Sĩ

Lý lịch khoa học