Tên bài báo:

Influence of Data Splitting on Performance of Machine Learning Models in Prediction of Shear Strength of Soil
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Influence of Data Splitting on Performance of Machine Learning Models in Prediction of Shear Strength of SoilInfluence of Data Splitting on Performance of Machine Learning Models in Prediction of Shear Strength of SoilInfluence of Data Splitting on Performance of Machine Learning Models in Prediction of Shear Strength of Soil

Từ khóa:

Influence
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học