Tên bài báo:

Factors Influencing Business Efficiency of Steel Firms: Evidence from Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Minh Nguyệt
Tham gia cùng:
Trần Trung Kiên
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 145 đến trang 150
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Influencing Business Efficiency of Steel Firms: Evidence from VietnamFactors Influencing Business Efficiency of Steel Firms: Evidence from VietnamFactors Influencing Business Efficiency of Steel Firms: Evidence from Vietnam

Từ khóa:

Steel Firms
Thông tin tác giả
Nguyễn Minh Nguyệt

Nguyễn Minh Nguyệt

Thạc sĩ Kinh tế

Lý lịch khoa học