Tên bài báo:

Flash flood susceptibility prediction mapping for a road network using hybrid machine learning models
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Natural Hazards
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Flash flood susceptibility prediction mapping for a road network using hybrid machine learning modelsFlash flood susceptibility prediction mapping for a road network using hybrid machine learning modelsFlash flood susceptibility prediction mapping for a road network using hybrid machine learning models

Từ khóa:

Flash flood susceptibility
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học