Tên bài báo:

Research on the mechanical behaviour of functionally graded porous sandwich plates using a new C1 finite element procedure
Tác giả:
Nguyễn Thanh Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Results in Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Research on the mechanical behaviour of functionally graded porous sandwich plates using a new C1 finite element procedure
Thông tin tác giả
Nguyễn Thanh Hưng

Nguyễn Thanh Hưng

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học