Tên bài báo:

Dynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes under blast loading
Tác giả:
Dương Thị Ngọc Thu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 130 đến trang 140
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Dynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes under blast loadingDynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes under blast loadingDynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes under blast loading

Từ khóa:

Dynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes under blast loading
Thông tin tác giả
Dương Thị Ngọc Thu

Dương Thị Ngọc Thu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học