Tên bài báo:

Study on the Influence of Factors on the Structure and Mechanical Properties of Amorphous Aluminium by Molecular Dynamics Method
Tác giả:
Trần Quốc Tuấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Study on the Influence of Factors on the Structure and Mechanical Properties of Amorphous Aluminium by Molecular Dynamics MethodStudy on the Influence of Factors on the Structure and Mechanical Properties of Amorphous Aluminium by Molecular Dynamics MethodStudy on the Influence of Factors on the Structure and Mechanical Properties of Amorphous Aluminium by Molecular Dynamics Method

Từ khóa:

Study on the Influence
Thông tin tác giả
Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học