Tên bài báo:

Estimation of the undrained shear strength of sensitive clays using optimized inference intelligence system
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Neural Computing and Applications
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 1 đến trang 15
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Estimation of the undrained shear strength of sensitive clays using optimized inference intelligence system

Từ khóa:

Estimation of the undrained shear strength of sensitive clays using optimized inference intelligence system
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học