Tên bài báo:

Investigation of artificial neural network models for predicting the international roughness index of rigid pavements
Tác giả:
Ngô Quốc Trinh
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Lê Thanh Hải
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1851 đến trang 1858
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Investigation of artificial neural network models for predicting the international roughness index of rigid pavementsInvestigation of artificial neural network models for predicting the international roughness index of rigid pavementsInvestigation of artificial neural network models for predicting the international roughness index of rigid pavements

Từ khóa:

Investigation of artificial neural network models for predicting the international roughness index of rigid pavements
Thông tin tác giả
Ngô Quốc Trinh

Ngô Quốc Trinh

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học