Tên bài báo:

Drying Process Simulation of Unsaturated Concrete Exposed to Air Condition
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Tạp chí:
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1118 đến trang 1121
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Drying Process Simulation of Unsaturated Concrete Exposed to Air ConditionDrying Process Simulation of Unsaturated Concrete Exposed to Air ConditionDrying Process Simulation of Unsaturated Concrete Exposed to Air Condition

Từ khóa:

Drying Process Simulation
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học