Tên bài báo:

Performances of eco-fine-grained concrete containing saline sand as partial fine aggregate replacement
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 527 đến trang 539
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Performances of eco-fine-grained concrete containing saline sand as partial fine aggregate replacementPerformances of eco-fine-grained concrete containing saline sand as partial fine aggregate replacement

Từ khóa:

Performances
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học