Tên bài báo:

Static behaviour of functionally graded plates resting on elastic foundations using neutral surface concept
Tác giả:
Lê Quang Huy
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Archive of Mechanical
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 18
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Static behaviour of functionally graded plates resting on elastic foundations using neutral surface conceptStatic behaviour of functionally graded plates resting on elastic foundations using neutral surface conceptStatic behaviour of functionally graded plates resting on elastic foundations using neutral surface concept

Từ khóa:

Static behaviour
Thông tin tác giả
Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học