Tên bài báo:

Factors That Influence The Quality Of Accounting Information System In Vietnam Manufacturing Enterprises

Tóm tắt:

Factors That Influence The Quality Of Accounting Information System In Vietnam Manufacturing EnterprisesFactors That Influence The Quality Of Accounting Information System In Vietnam Manufacturing EnterprisesFactors That Influence The Quality Of Accounting Information System In Vietnam Manufacturing Enterprises

Từ khóa:

Factors That Influence The Quality Of Accounting Information System In Vietnam Manufacturing Enterprises
Thông tin tác giả
Đặng Thu Hằng

Đặng Thu Hằng

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học