Tên bài báo:

Buckling Behavior of Thick Porous Functionally Graded Material Toroidal Shell Segments Under External Pressure and Elevated Temperature Including Tangential Edge Restraint
Tác giả:
Vũ Thành Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Pressure Vessel Technology
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Buckling Behavior of Thick Porous Functionally Graded Material Toroidal Shell Segments Under External Pressure and Elevated Temperature Including Tangential Edge Restraint
Thông tin tác giả
Vũ Thành Long

Vũ Thành Long

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học