Tên bài báo:

The city-airport connection, implications for urban transport planning in motorcycle-dominated cities
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Transportation Research Procedia
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 3232 đến trang 3244
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The city-airport connection, implications for urban transport planning in motorcycle-dominated citiesThe city-airport connection, implications for urban transport planning in motorcycle-dominated citiesThe city-airport connection, implications for urban transport planning in motorcycle-dominated cities

Từ khóa:

The city-airport connection
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học