Tên bài báo:

Buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments under mechanical loads in thermal environments
Tác giả:
Phạm Thanh Hiếu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
ZAMM
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 16
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments under mechanical loads in thermal environmentsBuckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments under mechanical loads in thermal environmentsBuckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments under mechanical loads in thermal environments

Từ khóa:

Buckling of shear deformable
Thông tin tác giả
Phạm Thanh Hiếu

Phạm Thanh Hiếu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học