Tên bài báo:

A comparison of vehicle ride comfort performance of hydraulic engine mount system with rubber engine mount system
Tác giả:
Tạ Tuấn Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

A comparison of vehicle ride comfort performance of hydraulic engine mount system with rubber engine mount system
Thông tin tác giả
Tạ Tuấn Hưng

Tạ Tuấn Hưng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học