Tên bài báo:

Investigation of ANN architecture for predicting the compressive strength of concrete containing GGBFS
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Mai Thị Hải Vân
Nguyễn Thùy Anh
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Plos One
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Investigation of ANN architecture for predicting the compressive strength of concrete containing GGBFS
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học