Tên bài báo:

On the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting the Shear Strength of Deep Beams
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Mai Thị Hải Vân
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Complexity
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

On the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting the Shear Strength of Deep Beams On the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting the Shear Strength of Deep Beams On the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting the Shear Strength of Deep Beams

Từ khóa:

On the Training Algorithms
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học