Tên bài báo:

Machine learning approach for investigating chloride diffusion coefficient of concrete containing supplementary cementitious materials
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Machine learning approach for investigating chloride diffusion coefficient of concrete containing supplementary cementitious materials
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học