Tên bài báo:

The effect of leverage and liquidity on financial performance: Evidence from Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Đặng Thu Hằng
Tạp chí:
International Journal of Social Science and Humanities
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 50 đến trang 55
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The effect of leverage and liquidity on financial performance: Evidence from VietnamThe effect of leverage and liquidity on financial performance: Evidence from VietnamThe effect of leverage and liquidity on financial performance: Evidence from Vietnam

Từ khóa:

Weighted Dual Approach
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học