Tên bài báo:

Novel hybrid machine learning models including support vector machine with meta-heuristic algorithms in predicting unconfined compressive strength of organic soils stabilised with cement and lime
Tác giả:
Ngô Quốc Trinh
Tham gia cùng:
Trần Văn Quân
Tạp chí:
International Journal of Pavement Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Novel hybrid machine learning models including support vector machine with meta-heuristic algorithms in predicting unconfined compressive strength of organic soils stabilised with cement and lime
Thông tin tác giả
Ngô Quốc Trinh

Ngô Quốc Trinh

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học