Tên bài báo:

Simulation Of Chloride Ingress Into Unsaturated Concrete Exposed To Tidal Areas
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Tạp chí:
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1122 đến trang 1127
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Simulation Of Chloride Ingress Into Unsaturated Concrete Exposed To Tidal AreasSimulation Of Chloride Ingress Into Unsaturated Concrete Exposed To Tidal AreasSimulation Of Chloride Ingress Into Unsaturated Concrete Exposed To Tidal Areas

Từ khóa:

Simulation
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học