Tên bài báo:

Flood susceptibility evaluation through deep learning optimizer ensembles and GIS techniques
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Environmental Management
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Flood susceptibility evaluation through deep learning optimizer ensembles and GIS techniques
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học