Tên bài báo:

Factors impact the current status of logistics service providers in Vietnam and strategies for development
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Đinh Quang Toàn
Tạp chí:
International Journal of Advanced and Applied Sciences
Năm xuất bản:
2023
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Factors impact the current status of logistics service providers in Vietnam and strategies for development
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học