Tên bài báo:

Effect of Auxetic Core on the Nonlinear Buckling Analysis of Sandwich Graphene-Reinforced Composite Plates
Tác giả:
Đặng Thùy Đông
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Nguyễn Thị Phương
Vũ Hoài Nam
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 167 đến trang 175
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of Auxetic Core on the Nonlinear Buckling Analysis of Sandwich Graphene-Reinforced Composite PlatesEffect of Auxetic Core on the Nonlinear Buckling Analysis of Sandwich Graphene-Reinforced Composite PlatesEffect of Auxetic Core on the Nonlinear Buckling Analysis of Sandwich Graphene-Reinforced Composite Plates

Từ khóa:

Effect of Auxetic Core on the Nonlinear Buckling Analysis of Sandwich Graphene-Reinforced Composite Plates
Thông tin tác giả
Đặng Thùy Đông

Đặng Thùy Đông

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học