Tên bài báo:

Assessment of different machine learning techniques in predicting the compressive strength of self-compacting concrete
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Mai Thị Hải Vân
Nguyễn Thùy Anh
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Frontiers of Structural and Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Assessment of different machine learning techniques in predicting the compressive strength of self-compacting concrete
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học