Tên bài báo:

Development and characterization of a controlled low-strength material produced using a ternary mixture of Portland cement, fly ash, and waste water treatment sludge
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Cleaner Production
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

controlled low-strength material ternary mixture Portland cement fly ash waste water treatment sludge
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học