Tên bài báo:

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Tác giả:
Nguyễn Thị Hạnh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 87 đến trang 91
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Tiến sĩ kinh tế

Lý lịch khoa học