Tên bài báo:

Thermo-torsional buckling and postbuckling of thin FGM cylindrical shells with porosities and tangentially restrained edges
Tác giả:
Vũ Thành Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mechanics Based Design of Structures and Machines
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Thermo-torsional buckling and postbuckling of thin FGM cylindrical shells with porosities and tangentially restrained edges
Thông tin tác giả
Vũ Thành Long

Vũ Thành Long

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học