Tên bài báo:

Properties of fine-grained concrete containing fly ash and bottom ash
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Magazine of Civil Engineering, 107(7) (2021), 12 pages, page 10711-10711
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 10711 đến trang 10711
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Properties of fine-grained concrete containing fly ash and bottom ash Properties of fine-grained concrete containing fly ash and bottom ash Properties of fine-grained concrete containing fly ash and bottom ash

Từ khóa:

Properties of fine-grained concrete containing fly ash and bottom ash
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học