Tên bài báo:

Prediction of interlayer shear strength of double-layer asphalt using novel hybrid artificial intelligence models of ANFIS and metaheuristic optimizations
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Bùi Thị Quỳnh Anh
Trịnh Hoàng Sơn
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Prediction of interlayer shear strength of double-layer asphalt using novel hybrid artificial intelligence models of ANFIS and metaheuristic optimizations
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học