Tên bài báo:

Nâng cao chất lượng nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả:
Đặng Thị Huế
Tham gia cùng:
Ngô Thị Minh Hảo
Tạp chí:
Đặc san phát triển Kinh tế - xã hội
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 3 đến trang 9
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nâng cao chất lượng nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0Nâng cao chất lượng nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0Nâng cao chất lượng nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Từ khóa:

Nâng cao chất lượng nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Thông tin tác giả
Đặng Thị Huế

Đặng Thị Huế

Thạc sỹ ngành kế toán

Lý lịch khoa học