Tên bài báo:

Using ANN to Estimate the Critical Buckling Load of Y Shaped Cross-Section Steel Columns
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Mai Thị Hải Vân
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Scientific Programming
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using ANN to Estimate the Critical Buckling Load of Y Shaped Cross-Section Steel ColumnsUsing ANN to Estimate the Critical Buckling Load of Y Shaped Cross-Section Steel ColumnsUsing ANN to Estimate the Critical Buckling Load of Y Shaped Cross-Section Steel Columns

Từ khóa:

Using ANN
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học