Tên bài báo:

An Analytical Approach for Nonlinear Buckling Analysis of Torsionally Loaded Sandwich Carbon Nanotube Reinforced Cylindrical Shells with Auxetic Core
Tác giả:
Đặng Thùy Đông
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Nguyễn Thị Phương
Vũ Hoài Nam
Vũ Thọ Hưng
Nguyễn Thị Hương Giang
Lê Ngọc Lý
Tạp chí:
Advances in Applied Mathematics and Mechanics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

An Analytical Approach for Nonlinear Buckling Analysis of Torsionally Loaded Sandwich Carbon Nanotube Reinforced Cylindrical Shells with Auxetic Core
Thông tin tác giả
Đặng Thùy Đông

Đặng Thùy Đông

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học