Tên bài báo:

Using Susceptible-Exposed-Infectious-Recovered Model to Forecast Coronavirus Outbreak
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Computers, Materials & Continua
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1595 đến trang 1612
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using Susceptible-Exposed-Infectious-Recovered Model to Forecast Coronavirus OutbreakUsing Susceptible-Exposed-Infectious-Recovered Model to Forecast Coronavirus OutbreakUsing Susceptible-Exposed-Infectious-Recovered Model to Forecast Coronavirus Outbreak

Từ khóa:

Using Susceptible
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học