Tên bài báo:

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Phan Huy Trường
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Dạy và Học ngày nay
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 6 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa:

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay
Thông tin tác giả
Phan Huy Trường

Phan Huy Trường

NCS

Lý lịch khoa học