Tên bài báo:

Effect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity - A Case Study of Nghe An Province, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Indian Journal of Ecology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 607 đến trang 613
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity - A Case Study of Nghe An Province, VietnamEffect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity - A Case Study of Nghe An Province, VietnamEffect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity - A Case Study of Nghe An Province, Vietnam

Từ khóa:

Effect of Chemical Characteristics
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học