Tên bài báo:

On the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete
Tác giả:
Mai Thị Hải Vân
Tham gia cùng:
Nguyễn Thùy Anh
Trần Văn Quân
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1867 đến trang 1877
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

On the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting Compressive Strength of Recycled Aggregate ConcreteOn the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting Compressive Strength of Recycled Aggregate ConcreteOn the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete

Từ khóa:

On the Training Algorithms for Artificial Neural Network in Predicting Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete
Thông tin tác giả
Mai Thị Hải Vân

Mai Thị Hải Vân

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học