Tên bài báo:

Điểm sáng Thạch Hà
Tác giả:
Đỗ Như Hồng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Xây dựng Đảng
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 49 đến trang 51
Lĩnh vực:
Lý luận chính trị
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Điểm sáng Thạch HàĐiểm sáng Thạch HàĐiểm sáng Thạch HàĐiểm sáng Thạch HàĐiểm sáng Thạch HàĐiểm sáng Thạch HàĐiểm sáng Thạch HàĐiểm sáng Thạch Hà

Từ khóa:

Điểm sáng Thạch Hà
Thông tin tác giả
Đỗ Như Hồng

Đỗ Như Hồng

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học