Tên bài báo:

Using Artificial Neural Network (ANN) for prediction of soil coefficient of consolidation
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 311 đến trang 319
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Using Artificial Neural Network (ANN) for prediction of soil coefficient of consolidationUsing Artificial Neural Network (ANN) for prediction of soil coefficient of consolidationUsing Artificial Neural Network (ANN) for prediction of soil coefficient of consolidation

Từ khóa:

Using Artificial Neural Network (ANN)
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học