Tên bài báo:

Factors affecting asset investment of public companies in plastic and packaging industry in Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Minh Nguyệt
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Advanced and Applied Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Factors affecting asset investment of public companies in plastic and packaging industry in Vietnam
Thông tin tác giả
Nguyễn Minh Nguyệt

Nguyễn Minh Nguyệt

Thạc sĩ Kinh tế

Lý lịch khoa học