Tên bài báo:

Landslide susceptibility mapping using Forest by Penalizing Attributes (FPA) algorithm based machine learning approach
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 237 đến trang 246
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Landslide susceptibility mapping using Forest by Penalizing Attributes (FPA) algorithm based machine learning approachLandslide susceptibility mapping using Forest by Penalizing Attributes (FPA) algorithm based machine learning approachLandslide susceptibility mapping using Forest by Penalizing Attributes (FPA) algorithm based machine learning approach

Từ khóa:

Landslide susceptibility mapping
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học