Tên bài báo:

Thermally induced postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite flat and cylindrical panels resting on elastic foundations with elastically restrained edges
Tác giả:
Lê Thị Như Trang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mechanics Based Design of Structures and Machines
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 24
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Thermally induced postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite flat and cylindrical panels resting on elastic foundations with elastically restrained edgesThermally induced postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite flat and cylindrical panels resting on elastic foundations with elastically restrained edgesThermally induced postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite flat and cylindrical panels resting on elastic foundations with elastically restrained edges

Từ khóa:

Thermally induced postbuckling
Thông tin tác giả
Lê Thị Như Trang

Lê Thị Như Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học