Tên bài báo:

Preparation and characterization of natural and synthetic nanomaterials for adsorption of industrial toxicants
Tác giả:
Lư Thị Yến
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Seminar
Năm xuất bản:
2013
Trang:
Từ trang 45 đến trang 52
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Semimar "Preparation and characterization of natural and synthetic nanomaterials for adsorption of industrial toxicants"

Từ khóa:

Semimar
Thông tin tác giả
Lư Thị Yến

Lư Thị Yến

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học