Tên bài báo:

Factors Affecting Financial Risk: Evidence from Listed Enterprises in Vietnam
Tác giả:
Đặng Thu Hằng
Tham gia cùng:
Hoàng Thị Hồng Lê
Phan Thùy Dương
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 193 đến trang 199
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Affecting Financial Risk: Evidence from Listed Enterprises in VietnamFactors Affecting Financial Risk: Evidence from Listed Enterprises in VietnamFactors Affecting Financial Risk: Evidence from Listed Enterprises in Vietnam

Từ khóa:

Evidence
Thông tin tác giả
Đặng Thu Hằng

Đặng Thu Hằng

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học