Tên bài báo:

Factors Affecting Capital Structure of Listed Construction Companies on Hanoi Stock Exchange
Tác giả:
Nguyễn Minh Nguyệt
Tham gia cùng:
Trần Trung Kiên
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 689 đến trang 698
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Affecting Capital Structure of Listed Construction Companies on Hanoi Stock ExchangeFactors Affecting Capital Structure of Listed Construction Companies on Hanoi Stock ExchangeFactors Affecting Capital Structure of Listed Construction Companies on Hanoi Stock Exchange

Từ khóa:

Hanoi Stock Exchange
Thông tin tác giả
Nguyễn Minh Nguyệt

Nguyễn Minh Nguyệt

Thạc sĩ Kinh tế

Lý lịch khoa học